locatie weergave
schoolgids
onze resultaten

"Je kunt op onze school veel leren"

- Anouk

"Je wordt hier héél slim"

- Tijn

"Je hebt veel ruimte om lekker buiten te spelen"

- Niels

"Ik wil elke dag wel naar school"

- Simon

"Onze juffen leggen alles goed uit zodat wij het goed begrijpen"

- Madelein

"Het is de leukste school die ik ooit heb meegemaakt"

- O’raellya

"Als we klaar zijn, mogen we moeilijkere taken doen. Deze zijn heel leuk"

- Pip

"Op de Anne Frank zitten leuke kinderen om mee te spelen"

- Tasneem

"Op de iPads staan hele leuke spelletjes met letters"

- Sophie

"Wij hebben een hele mooi bouwhoek met leuke bouwspullen"

- Coen
Ga naar de informatie pagina
of bel 055-5211746

Zo kan het zijn

Aniek houdt de hand van mama goed vast als ze samen het kleutergebouw inlopen. Vandaag is haar eerste dag in groep 1. Daar is de juf. Juf geeft Aniek een hand en laat zien waar ze mag zitten in de klas. Papa en mama gaan nog even mee. De andere kinderen komen binnen en gaan in de kring zitten. Naast Aniek zit Max. Dat is fijn, want ze kent Max nog van de peuterspeelzaal. Max helpt Aniek vandaag. Nog een kusje en een zwaai naar papa en mama. Dan gaat het beginnen! Juf vertelt een mooi verhaal. Max helpt Aniek met kiezen op het planbord. Na het eten en drinken spelen de kinderen nog even buiten. Twee meisjes vragen of Aniek helpt met taartjes bakken in de zandbak. En dan is het alweer tijd. Daar is mama al! Ze praat nog even met de juf. Dan huppelt Aniek aan de hand van mama mee. Dag juf, tot morgen!

Apart kleutergebouw

De kleuters hebben op ons schoolterrein een eigen gebouw. In twee ruime lokalen kunnen de kinderen met elkaar spelen, werken en ontdekken. De kleuters van groep 1 en 2 zitten samen in een klas. Zo leren ze contact te maken en te delen, stimuleren ze elkaar en zijn de oudste kleuters een voorbeeld voor de jongste kleuters.

Ontwikkelingsgebieden zoals rekenen, taal, beweging, expressie en wereldoriëntatie komen bij de kleuters in de vorm van thema’s aan de orde. Deze thema’s, zoals de seizoenen en feestdagen, sluiten goed aan bij de belevingswereld van de kinderen. Spelenderwijs komen ze in aanraking met belangrijke woorden en begrippen. In de kleutergroepen is veel ruimte voor expressie en beweging, zoals gym en schrijfdans.

Pittige Plus Torens

We vinden het belangrijk dat ieder kind zich op zijn of haar eigen niveau en in zijn of haar eigen tempo kan ontwikkelen. Speciaal voor kinderen die bovengemiddeld presteren hebben we Pittige Plus Torens. Dit kleurrijke meubel zit boordevol pittige, creatieve projecten en materialen die een echte uitdaging zijn voor meerbegaafde kinderen.

Met de Pittige Plus Torens leren kinderen projectmatig (samen)werken, reflecteren, plannen en fouten maken. De projecten spreken verschillende competenties aan die nodig zijn om de talenten van meerbegaafde kinderen optimaal te ontwikkelen.

MAM’s kinderopvang

De Anne Frank werkt samen met MAM’s kinderopvang. De voor- en naschoolse opvang van onze school wordt georganiseerd door MAM’s.

Het huiselijk ingerichte kinderdagverblijf en de uitdagende buitenschoolse opvang bevinden zich aan de Canadalaan 11, op loopafstand van de Anne Frank. MAM’s en de Anne Frank werken samen op pedagogische, didactische en organisatorische punten. Zo kunnen kinderen zonder problemen bewegen van MAM’s naar de Anne Frank en weer terug naar MAM’s na schooltijd.

Kanjertraining

Kinderen komen pas tot leren als zij zich prettig en veilig voelen. Aan het begin van ieder schooljaar werken wij extra hard aan groepsvorming. Gedurende het schooljaar krijgen alle leerlingen ‘Kanjertraining’.

De Kanjertraining bestaat uit lessen en oefeningen die het vertrouwen en de veiligheid in de klas bevorderen. Tijdens de Kanjertraining leren kinderen om op een goede manier om te gaan met zichzelf en anderen. Zij leren positief over zichzelf en anderen denken en worden zich bewust van hun gedrag. Kanjertraining bevordert zo vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect.

Engels vanaf groep 1

De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Het Engels komt steeds vaker voor in het dagelijks leven en wordt ook vaak als voertaal gebruikt in het bedrijfsleven en bij vervolgopleidingen. Om kinderen hier goed op voor te bereiden krijgen ze op de Anne Frank Engelse les vanaf groep 1. Spelenderwijs maken de jongste kinderen kennis met de Engelse taal. In de volgende leerjaren wordt hun woordenschat en grammaticale kennis steeds verder uitgebreid. Door op jonge leeftijd een tweede taal te leren, ontwikkelen kinderen hun taalgevoel beter. Dit komt met name het Nederlands ten goede en daarmee alle andere vakken.

Even voorstellen…

"Wij zijn een gastvrije school waar ieder kind zich welkom voelt en zichzelf mag zijn. Gerard Regeling - directeur
"Samen op zoek naar wat de leerling nodig heeft om zich optimaal te kunnen ontwikkelen." Caroline Wenum - Intern begeleider
"Ik heb nauw contact met de leerkracht van mijn kinderen. De school is kleinschalig en laagdrempelig en samen zorgen wij ervoor dat mijn kinderen het beste uit zichzelf halen. Petra van Dorst - ouder

Onze visie

Op de Anne Frankschool hebben we als uitgangspunt dat kinderen naar school komen om te leren en zich te ontwikkelen in een omgeving waar het kind zich fijn voelt. Dat geven we vorm door:

 • Op onze school streven we naar een veilige omgeving waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat.
 • Op onze school ligt de basis van het ontwikkelingsproces in de basisbehoeften: autonomie, relatie en competentie. Het is belangrijk dat het kind keuzes mag hebben in zijn ontwikkeling, een goede relatie op kan bouwen met medewerkers en kinderen van de school en zich uitgedaagd en zeker voelt om nieuwe dingen te leren.
 • Op onze school is er respect voor verschillen tussen kinderen
 • Op onze school mag ieder kind zichzelf zijn en we willen dat alle kinderen gezien en gehoord worden.
 • Op onze school mag ieder kind keuzes maken die hem of haar helpen bij zijn leerproces. We geloven in eigenaarschap bij onze kinderen.
 • Op onze school leren kinderen vaardigheden die noodzakelijk zijn om zich te kunnen handhaven in een snel veranderende wereld .
 • Wij gaan uit van de kernwaarden vertrouwen, verantwoordelijkheid, respect en veiligheid
 • Op onze schoolbieden we kinderen een breed aanbod van vakken , naast de basisvaardigheden. Er is een o.a. aanbod voor muziek, cultuurbeleving, democratisch burgerschap, wereldverkenning, digitale vaardigheden.
Ik heb nog een vraag.
Hoe zit het met
vraag

We vinden het heel belangrijk dat uw kind zich veilig voelt in de nieuwe klas. Om rustig te wennen aan onze school en de klas komt uw kind vóór de eerste lesdag al wennen. We nemen uw kind bij de hand en ontdekken samen de klas. Waar hangen de jassen? Hoe werkt het planbord? Vaak helpen oudere kleuters daar bij. Daarna begint de schooldag en gaat uw kind lekker buiten spelen, een kringactiviteit doen of een (knutsel)opdracht maken.

doorvragen per mail

Lestijden
De Anne Frankschool heeft op 1 augustus 2019 het 5-gelijke dagenmodel ingevoerd. Dit betekent dat alle kinderen alle
dagen van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan en 30 minuten pauze hebben. Alle kinderen blijven op school.

Groep 1 t/m 8
Maandag t/m vrijdag 8.30 – 14.00 uur

Met het 5-gelijke dagenmodel wordt meer rust en regelmaat geboden en het pedagogisch klimaat in de school wordt doorgetrokken van de ochtend tot de middag. Doordat de schooldag hiermee niet wordt onderbroken is het onderwijs beter te structureren. Kinderen hoeven opgestarte activiteiten niet wezenlijk te onderbreken door een lange(re) middagpauze. De vaart blijft er in en de concentratie wordt beter vastgehouden. Samen overblijven bevordert bovendien de saamhorigheid bij kinderen en een positief klimaat waarin kinderen leren met elkaar verantwoordelijk te zijn.

doorvragen per mail

Opvoeden gebeurt thuis, maar ook op school. Een groot gedeelte van de dag brengt uw kind door op school. Een goed contact met ouders is daarom erg belangrijk. 

U bent altijd welkom om te komen praten over uw kind. Dit kan voor of na schooltijd. Als u wat langer wilt praten, kunt u een afspraak maken. Mochten wij u willen spreken, dan zullen we u uitnodigen voor een gesprek. Wij gebruiken het ouderportaal van ParnasSys. Via het ouderportaal blijft u o.a. op de hoogte van de (toets)resultaten van uw kind.

Verder informeren wij u op de volgende manieren:

 • ouder-kindgesprekken
 • rapport, twee keer per jaar
 • jaarkalender
 • maandelijkse e-mail nieuwsbrief
 • handout met groepsspecifieke informatie bij de start van het schooljaar
 • website
 • social media, u kunt ons volgen op Facebook

doorvragen per mail

Kleutergroepen
Voor het schooljaar 2021-2022 geldt dat er geen nieuwe leerlingen meer geplaatst kunnen worden in de kleutergroepen. Voor het geboortejaar 2019 hebben wij nog een aantal plekken beschikbaar.

Zij-instroom

Voor het schooljaar 2021-2022 hebben wij in de andere groepen nog beperkte plaatsingsmogelijkheden. Neem contact op met de school hierover.

Alle basisscholen in Apeldoorn hanteren een overstapprotocol. Dit betekent dat in het geval van zij-instromers (anders dan inschrijven van een vier jarige leerling) een stappenplan wordt gevolgd. Hierbij is er altijd overleg tussen de ontvangende school en huidige school. Zie hiervoor het protocol overname leerlingen op onze website.

doorvragen per mail
agenda

Er zijn op dit moment geen aankomende agendapunten

Meer agendapunten

Kom kennismaken

We hopen dat u een goede indruk heeft gekregen van onze school. Wilt u meer weten of langskomen om kennis te maken? Laat uw gegevens hier achter en we nemen contact met u op.


Gerard Regeling

directeur

Anne Frank School

Regentesselaan 34
7316 AG Apeldoorn

telefoon:
055-5211746

e-mail:
g.regeling@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep