Ouderraad

De ouderraad (OR) bevordert de samenwerking tussen ouders en personeel van de school. De ouderraad denkt en werkt actief mee over en aan de organisatie en uitvoering van feesten en activiteiten op school. U moet hierbij denken aan het sinterklaasfeest, de kerstviering, schoolfotograaf en schoolreisje. Tevens int en beheert de OR de ouderbijdrage; budgetten voor de diverse activiteiten worden opgesteld en bewaakt. Met de ouderbijdrage zijn leuke aanvullingen op het onderwijs mogelijk! De ouderbijdrage heeft een vrijwillig karakter. Leerlingen worden uiteraard nooit uitgesloten van deelname aan activiteiten die binnen lestijd, het curriculum en de verantwoording van de school vallen.

De ouderraad bestaat uit meerdere ouders van de school en zij verdelen de taken in onderling overleg. Eén leerkracht is vast aanspreekpunt voor de ouderraad en is bij de vergaderingen van de ouderraad aanwezig. Elk jaar geeft de OR een toelichting op de activiteiten en het financieel beleid van het afgelopen jaar en wordt de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. Deze bijdrage wordt gebruikt om de extra activiteiten te bekostigen en wordt door de ouderraad beheerd.

Voorzitter van de ouderraad is Cynthia Mulder, cynthiamulder@upcmail.nl.

Anne Frank School

Regentesselaan 34
7316 AG Apeldoorn

telefoon:
055-5211746

e-mail:
g.regeling@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep