Identiteit

De Anne Frank is een katholieke school die openstaat voor iedereen. We geloven dat elk kind uniek is, met eigen talenten en ook beperkingen of uitdagingen. We bieden elk kind een veilige omgeving, met begripvolle ondersteuning, zodat het zich verder kan ontwikkelen. Daarbij houden we rekening met de verschillen tussen kinderen, zowel in de omgang met hen als in de keuze van de leerstof. Kinderen komen naar de Anne Frank om te leren. Dat vatten we breed op. Niet alleen met verstand en kennis, maar ook door creativiteit, ontspanning en bezinning.

In ons onderwijs laten we ons leiden door belangrijke waarden. Denk daarbij aan:

  • solidariteit: iets voor een ander over hebben, dichtbij en ver;
  • respectvol omgaan met elkaar: met elkaars ideeën, overtuigingen en spullen;
  • verantwoordelijkheid: voor elkaars welbevinden en gevoel van veiligheid.

Inspiratie

De Bijbel en de katholieke traditie (in de brede zin van het woord) zijn voor ons een belangrijke bron van inspiratie. We vinden ook inspiratie in het dagboek van Anne Frank. Deze inspiratiebronnen maken onze school tot een waardevol trefpunt voor kinderen en hun ouders. Een plaats waar we kinderen leren samenleven en leren. We staan open voor iedereen die onze idealen met ons deelt en eraan wil bijdragen.

Katholieke identiteit

We werken aan de ontwikkeling van kinderen in religieus-godsdienstige zin. We leren hen na te denken over belangrijke waarden en gebeurtenissen in het leven. We staan er soms bij stil, bijvoorbeeld tijdens een stilte of gebedsmoment, of we uiten het tijdens een viering. We willen onze leerlingen in contact brengen met belangrijke levensbeschouwelijke bronnen. Als katholieke school zijn Bijbel en katholieke traditie voor ons een eerste en betekenisvolle bron. Andere religieuze bronnen blijven daarbij niet buiten beschouwing.

We willen kinderen leren om open en opbouwend kritisch te zijn en betekenis aan hun leven te geven. Zo proberen we onze katholieke identiteit waar te maken in een open en betrokken schoolklimaat, waarbij ruimte is voor alle kinderen. In de lessen levensbeschouwing en in de vieringen proberen we recht te doen aan de grote verschillen in beleving en waardering van de christelijk-katholieke traditie. We hechten er bovendien waarde aan om de vieringen met alle kinderen te beleven. Ze maken immers allen deel uit van de schoolgemeenschap. We verwachten daarom dat alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond, meedoen aan de vieringen en lessen levensbeschouwing. Over onze identiteit blijven we nadenken. Het is geen vaststaand gegeven, maar een werkelijkheid die ons uitdaagt om er elke dag iets van waar te maken.

Anne Frank School

Regentesselaan 34
7316 AG Apeldoorn

telefoon:
055-5211746

e-mail:
g.regeling@veluwseonderwijsgroep.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep